DN giải thể vẫn cao hơn thành lập mới

Ước tính năm 2013, tổng số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới là 76.955 DN, tăng 10,1% so với năm 2012 với tổng vốn đăng ký là 398,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7%. Tuy nhiên, số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động cũng tăng 11,9% so với năm ngoái.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Cụ thể, số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp cho thấy, số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động năm nay là 60.737 DN, tăng 11,9% so với năm trước, trong đó số DN đã giải thể là 9.818 DN, tăng 4,9%; số DN đăng ký tạm ngừng hoạt động là 10.803 DN, tăng 35,7%; số DN ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 40.116 DN, tăng 8,6%.
 
Về hoạt động của các DN Nhà nước, theo kết quả điều tra tại thời điểm 01/01/2013, cả nước có 3.135 DN Nhà nước, bao gồm: 405 DN nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 12,9%; 1.401 DN công nghiệp và xây dựng, chiếm 44,7% và 1.329 DN dịch vụ, chiếm 42,4%. Kết quả điều tra có 2.893 DN trả lời, trong đó 2.854 DN thực tế đang hoạt động, chiếm 98,7%; 39 DN ngừng hoạt động, chiếm 1,3%, bao gồm 24 DN có 100% vốn nhà nước và 15 DN vốn nhà nước trên 50%. Trong số 24 DN có 100% vốn nhà nước ngừng hoạt động thì tỷ lệ DN chờ giải thể, phá sản là 41,7%; DN chờ sắp xếp lại là 29,2%, DN ngừng để đầu tư đổi mới công nghệ là 12,5%, còn lại là nguyên nhân khác. Trong số 15 DN có vốn nhà nước trên 50% ngừng hoạt động, tỷ lệ DN chờ giải thể, phá sản và chờ sắp xếp lại cùng chiếm 40%, còn lại là nguyên nhân khác.
 
Trong tổng 39 DN ngừng hoạt động, số DN chờ giải thể, phá sản chiếm tỷ lệ cao nhất với 41%, số DN chờ sắp xếp lại chiếm 33,3%; số DN ngừng để đầu tư đổi mới công nghệ chiếm 10,3% và số DN ngừng vì lý do khác chiếm 15,4%.
 
Về lý do ngừng hoạt động, 56,4% số DN trả lời do sản xuất thua lỗ kéo dài, 5,1% trả lời do năng lực quản lý, điều hành hạn chế và 38,5% trả lời do nguyên nhân khác như thiếu vốn sản xuất kinh doanh, không tìm kiếm được thị trường hoặc đang thuộc diện bán hoặc chờ sắp xếp lại.
 
So với năm 2000, số DN nhà nước tại thời điểm 01/01/2013 bằng 54,4%, giảm 2.624 doanh nghiệp; tổng doanh thu năm 2012 gấp 6,9 lần năm 2000; tổng lợi nhuận trước thuế gấp 9,4 lần; tổng nộp ngân sách nhà nước gấp 8,1 lần.
 
Thị phần cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các DN nhà nước cho thị trường trong nước chiếm khoảng 32,2%, trong đó thị phần của DN nông, lâm nghiệp và thủy sản là 41,9%; ngành công nghiệp và xây dựng là 30,4% và ngành dịch vụ là 30,5%.
 
Trong tổng số 2.893 DN trên, có 1.347 DN thuộc đối tượng cổ phần hóa (tính đến 01/01/2013 đã có có 1.142 DN đã cổ phần hóa, chiếm 84,8% và 205 DN đang và chưa cổ phần hóa chiếm 15,2%) và 1.546 DN không thuộc đối tượng cổ phần hóa mà chuyển đổi, sáp nhập hoặc chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
Qua kết quả điều tra cho thấy, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của các DN được cổ phần hóa có xu hướng tăng so với thời điểm trước sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa. Cụ thể: 39,6% DN có tỷ suất lợi nhuận tăng trên 10%; 36,5% DN tăng dưới 10%; 36,5% DN không tăng, không giảm và 8,5% DN giảm...
 
(HTH)