Doanh nghiệp mới thành lập tăng gần 25% so với cùng kỳ

Trong quý I năm nay, cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2016. Theo đó, trong tháng 3/2016, cả nước có 9.863 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 72,9 nghìn tỷ đồng, tăng 76,6% về số doanh nghiệp và tăng 35,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 23,1%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 123,7 nghìn người, tăng 66,3%.

Trong tháng, cả nước có 1.960 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 22,9% so với tháng trước; có 3.881 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 895 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 2.986 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), giảm 3,3%; có 724 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 15,5%.

Trong quý I năm nay, cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5%. 

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 322,2 nghìn người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay là 9.376 doanh nghiệp, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I là 2.919 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93%. 

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1.181 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 877 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 30,0%); 473 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,2%) và 388 công ty cổ phần (chiếm 13,3%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong quý I là 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8.026 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12.018 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có đăng ký, có 2.883 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,9%); 2841 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,4%); 1.408 công ty cổ phần (chiếm 17,5%) và 894 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11,2%). 

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký có 4.811 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 40,0%); 3.885 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 32,3%); 1.899 công ty cổ phần (chiếm 15,9%) và 1.422 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11,8%) và 01 công ty hợp danh.

(T.N)