Khẩn trương hoàn thành bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án Bộ Chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam và Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Về Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư thống nhất các mục thông tin và trường dữ liệu phục vụ việc tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam để bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về dân số.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về dân số phục vụ công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

(Thanh Huyền)