Lịch công bố thông tin thống kê về hải quan đối với hàng hóa XNK 2014

Tổng cục Hải quan vừa phê duyệt lịch công bố thông tin thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của năm 2014. Hiện nay, ở Việt Nam, bên cạnh Tổng cục Thống kê thì Tổng cục Hải quan là cơ quan nhà nước thứ hai công bố theo thông tin thống kê theo lịch. Năm 2014 là năm thứ hai Tổng cục Hải quan xây dựng lịch công bố thông tin thống kê.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Việc thực hiện công bố thông tin thống kê theo lịch đảm bảo: Tính công khai, minh bạch, chính xác về thời điểm, cách thức công bố thông tin thống kê; quyền bình đẳng tiếp cận thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân đối với các thông tin tổng hợp và cuối cùng, chuyển tải thông tin thống kê nhanh chóng đến người sử dụng tin.

Theo quy định, lịch công bố thông tin nói trên được xây dựng trước hàng năm và thông báo công khai (chậm nhất vào ngày 15/12 của năm hiện hành), rộng rãi tới các tổ chức và cá nhân sử dụng tin trên trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan hải quan.

Sau 6 tháng đầu năm thực hiện lịch công bố thông tin, cơ quan hải quan sẽ tiến hành rà soát tiến độ thực hiện. Trong trường hợp có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân sử dụng tin trên Cổng Thông tin điện tử của ngành Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn. Theo kế hoạch, việc điều chỉnh các số liệu thống kê sơ bộ 6 tháng đầu năm 2014 sẽ được thực hiện và công bố trong tháng 9/2014 và số liệu chính thức của cả năm 2014 sẽ được công bố rộng rãi vào cuối tháng 4/2015.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê có thể chủ động căn cứ vào lịch công bố thông tin của Tổng cục Hải quan để chủ động khai thác các số liệu thống kê phục vụ cho các mục đích riêng. Hiện nay, Tổng cục Hải quan thực hiện công bố số liệu ở 3 trạng thái (sơ bộ, điều chỉnh và chính thức). Các số liệu thống kê ước tính chỉ phục vụ cho mục đích báo cáo.

(PV)