Năm 2016 tăng trưởng GDP khoảng 6,7%

Tại kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra mục tiêu năm 2016 tăng trưởng GDP khoảng 6,7%, lạm phát 5%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước dự kiến là 980 nghìn tỷ đồng; Tổng chi ngân sách nhà nước là khoảng 1.237 nghìn tỷ đồng (chi đầu tư phát triển khoảng 257 nghìn tỷ đồng); Bội chi ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 5% GDP, tương đương 2015.

Dự kiến khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 khoảng 1.589 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31% GDP. Trong đó, lớn nhất là vốn đầu tư từ dân cư và doanh nghiệp tư nhân, chiếm khoảng 44% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tiếp đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước…

Xuất khẩu năm 2016 dự kiến đạt khoảng 182 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2015, nhập khẩu khoảng 188 tỷ USD, tăng khoảng 9,9%. Nhập siêu năm 2016 ước tính khoảng 6 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dự kiến ở mức khoảng 5% tương đương mục tiêu của năm 2015.

Phân tích các yếu tố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra mục tiêu năm 2016 tăng trưởng GDP khoảng 6,7%, lạm phát 5%. Như vậy, tăng trưởng năm sau sẽ cao hơn con số ước thực hiện năm nay (6,4%) và ở mức cao nhất 5 năm.

(PV)