Năm 2016: Tổng kim ngạch XNK dự kiến đạt 349,2 tỷ USD

(eFinance Online) - Trong tháng 12/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 32,3 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng trước; trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16 tỷ USD, giảm 0,8% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, giảm 0,5%. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 349,2 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2015; trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,94 tỷ USD, tăng 8,6% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ USD, tăng 4,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2016 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, bằng 1,9% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, cả năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 2,68 tỷ USD, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỷ USD của năm 2015.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 2,9 tỷ USD, giảm 11,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 5,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 lên 23,56 tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2015.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 4,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 18,48 tỷ USD, tăng 18,4% so với năm 2015.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 10,48 tỷ USD, tăng 28,4% so với năm 2015.

Hàng giày dép: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 1,25 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt  12,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2015.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 620 triệu USD, giảm 8,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 7,02 tỷ USD, tăng 6,9% so với năm 2015.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 500 triệu USD, giảm 13,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 6 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2015.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 700 triệu USD, tăng 10,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 lên 6,92 tỷ USD, tăng 0,4% so với năm 2015.

Cà phê: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 160 nghìn tấn, tăng 39,5% và kim ngạch là 352 triệu USD, tăng 41,6% so với tháng trước. Năm 2016, tổng lượng xuất khẩu ước đạt gần 1,8 triệu tấn, tăng 33,7%; kim ngạch đạt 3,36 tỷ USD, tăng 25,7% so với năm 2015.

Dầu thô: Ước tính trong tháng 12/2016, xuất khẩu đạt 630 nghìn tấn, tăng 6,1% và kim ngạch là 218 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu trong năm 2016 ước đạt 6,96 triệu tấn, giảm 24,2%; kim ngạch ước đạt 2,35 tỷ USD, giảm 36,7% so với năm 2015.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

 Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 2,85 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước đạt 28,09 tỷ USD, tăng 1,8% so với năm 2015.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 2,45 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước đạt 27,8 tỷ USD, tăng 20,1% so với năm 2015.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 1 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước đạt 10,56 tỷ USD, giảm 0,3% so với năm trước.

Vải các loại: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 950 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 2016 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm 2015.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 1,55 triệu tấn, tăng 6,5% và kim ngạch là 770 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước. Ước tính cả năm 2016, tổng lượng nhập khẩu đạt hơn 18,4 triệu tấn, tăng 18,8% và kim ngạch là 8,02 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2015.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 430 nghìn tấn, giảm 11,8%; kim ngạch là 614 triệu USD, 2,6% so với tháng trước. Ước tính cả năm 2016, lượng nhập khẩu đạt 4,61 triệu tấn, tăng 17,4% về lượng; kim ngạch là 6,28 tỷ USD, tăng 5,5% về kim ngạch so với năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 160 nghìn tấn, tăng 7,9% và kim ngạch là 464 triệu USD, tăng 11,9% so với tháng trước. Ước tính cả năm 2016, lượng nhập khẩu đạt 1,87 triệu tấn, tăng 26,8% và tổng kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD, tăng 13,4% về kim ngạch so với năm 2015.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 450 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Ước tính cả năm 2016, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 1,9% so với năm 2015.

Xăng dầu các loại: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 920 nghìn tấn, giảm 11,8% kim ngạch là 425 triệu USD, giảm 13,8% so với tháng trước. Ước tính cả năm 2016, tổng lượng nhập khẩu ước đạt 11,47 triệu tấn, tăng 14,2% về lượng; kim ngạch ước đạt 4,71 tỷ USD, giảm 11,7% so với năm 2015.

Sản phẩm hóa chất: Ước tính trong tháng 12/2016, nhập khẩu ước đạt 360 triệu USD, giảm 3,5% so với tháng trước. Ước tính cả năm 2016, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,79 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2015. 

(Kim Liên)