Nửa tháng đầu năm: Thu NSNN ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2014 ước tính đạt 27.300 tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó thu nội địa 19.000 tỷ đồng, bằng 3,5%; thu từ dầu thô 3.000 tỷ đồng, bằng 3,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.100 tỷ đồng, bằng 3,3%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 6.500 tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 4.300 tỷ đồng, bằng 3,9%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4.600 tỷ đồng, bằng 4,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 1.200 tỷ đồng, bằng 2,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 340 tỷ đồng, bằng 2,7%; thu phí, lệ phí 220 tỷ đồng, bằng 2,1%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1 ước tính đạt 33.400 tỷ đồng, bằng 3,3% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 4.600 tỷ đồng, bằng 2,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 4.500 tỷ đồng, bằng 2,8%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 24.300 tỷ đồng, bằng 3,5%; chi trả nợ và viện trợ 4.600 tỷ đồng, bằng 3,8%.

(HTH)