Phân tích tình hình XNK thiết bị tin học tháng 8/2007

Trong tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học của cả nước đạt 327,7 triệu USD, tăng 14,6% so với tháng trước, trong đó, xuất khẩu đạt 145,4 triệu USD và nhập khẩu đạt 182,3 triệu USD; nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2007 đạt 2.119,4 triệu USD. 

Phân tích tình hình XNK thiết bị tin học tháng 8/2007

Xuất khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 đạt 145,4 triệu USD, tăng 14,8% so với tháng 7, qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 946,4 triệu USD.

2. Thị trường xuất khẩu

Trong số trên 30 thị trường xuất khẩu, 10 thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất bằng khoảng 85,5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Phân tích tình hình XNK thiết bị tin học tháng 8/2007 ảnh 1
                                Biểu đồ 1: Thị trường xuất khẩu tháng 8 năm 2007

- Thị trường Thái Lan: luôn là thị trường lớn nhất về xuất khẩu với kim ngạch trong tháng đạt 30,7 triệu USD, giảm 4,6% so với tháng trước, chiếm 21,1% kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường; Nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này từ đầu năm đến hết tháng 8 đạt 209,2 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (26,1 triệu USD) và linh kiện vi tính (4,6 triệu USD).

- Thị trường Hà Lan: trong tháng 8, xuất khẩu đạt 19,8 triệu USD, tăng 6,5% so với tháng trước và đã chiếm 13,6% kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học sang tất cả các thị trường.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là máy in (18,9 triệu USD), chiếm 94,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

- Thị trường Mỹ: xuất khẩu trong tháng 8 sang thị trường này đạt 18,6 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học sang thị trường này 8 tháng đầu năm đạt 135,1 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ là máy in (16,1triệu USD), chiếm 86,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Tỷ trọng 3 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất (máy in, bảng mạch, linh kiện vi tính và máy quét) trong tháng chiếm đến 98,8% tổng kim ngạch xuất khẩu các thiết bị tin học xuất khẩu cả nước.

Phân tích tình hình XNK thiết bị tin học tháng 8/2007 ảnh 2

               Biểu đồ 2: Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tháng 8 năm 2007

- Máy in: xuất khẩu trong tháng đạt 86 triệu USD, tăng 24,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 526,5 triệu USD.

Mặt hàng máy in xuất khẩu trong tháng sang Hà Lan: 18,9 triệu USD, Mỹ: 16,1 triệu USD, Singapore: 11,9 triệu USD, Trung Quốc: 8,5 triệu USD và Anh: 5,9 triệu USD.

- Bảng mạch các loại: xuất khẩu trong tháng đạt 41,5 triệu USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 8, xuất khẩu mặt hàng này đạt 322,5 triệu USD.

Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu tháng 8 chủ yếu sang Thái Lan: 26,1 triệu USD, Philippin: 11,5 triệu USD và Nhật Bản: 3,3 triệu USD.

Nhập khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng đạt 182,3 triệu USD, tăng 14,4% so với tháng trước, qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2007 đạt 1.173 triệu USD.

2. Thị trường nhập khẩu

Trong số trên 30 thị trường nhập khẩu, 7 thị trường lớn nhất chiếm khoảng 95% kim ngạch nhập khẩu từ tất cả các thị trường.

Phân tích tình hình XNK thiết bị tin học tháng 8/2007 ảnh 3
                       Biểu đồ 3: Thị trường nhập khẩu tháng 8 năm 2007


- Thị trường Singapore: luôn đứng ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 64,7 triệu USD, chiếm 35,5 % kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (23,8 triệu USD), linh kiện vi tính (14 triệu USD), máy tính xách tay (6,4 triệu USD).

- Thị trường Nhật Bản: kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 39,7 triệu USD, chiếm 21,8% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (24,8 triệu USD), mực in (7,1 triệu USD) và bảng mạch các loại (5,2 triệu USD).

- Thị trường Trung Quốc: trong tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,1 triệu USD, chiếm 12,1% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (7,9 triệu USD), bảng mạch (6,7 triệu).

3. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Biểu đồ 4 : Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 8 năm 2007

- Linh kiện vi tính: nhập khẩu trong tháng đạt 66,5 triệu USD, tăng 14,9% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt 472,5 triệu USD.

Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng từ Nhật Bản là 24,8 triệu USD, Singapore: 14 triệu USD, Trung Quốc: 7,9 triệu USD, Hồng Kông: 7,6 triệu USD và Đài Loan: 4,2 triệu USD.

- Bảng mạch các loại: nhập khẩu trong tháng đạt 44,1 triệu USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Đến hết tháng 8, nhập khẩu mặt hàng này đạt 309,2 triệu USD.

Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Singapore: 23,8 triệu USD, Trung Quốc: 6,7 triệu USD, Hồng Kông: 6,1 triệu và Nhật Bản: 5,2 triệu USD./.

(PV)