Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007

Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12 năm 2007 và cả năm 2007.

Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007

I. Đánh giá chung

Trong tháng 12/2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học đạt 327,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2007 đạt  3.406,3 triệu USD, tăng 28,8% so với năm 2006.

Kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng 12 đạt 137,3 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 1.536,9 triệu USD, tăng 24,7% so với năm 2006. Nhập khẩu các mặt hàng thiết bị tin học đạt 189,9 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt 1.869,4 triệu USD, tăng 32,3% so với năm trước. 

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu các quí năm 2007 Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007 ảnh 1

II. Xuất khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12/2007 đạt 137,3 triệu USD, giảm 11,4% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 1.536,9 triệu USD.

2. Thị trường xuất khẩu

Biểu đồ 2: Thị trường xuất khẩu tháng 12/2007 
Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007 ảnh 2 

-  Thị trường Thái Lan: Luôn là thị trường lớn nhất về xuất khẩu với kim ngạch trong tháng đạt 29,8 triệu USD, giảm 5,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này cả năm đạt 333,5 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (26 triệu USD) và linh kiện vi tính (3,5 triệu USD).

-  Thị trường Hà Lan: Xuất khẩu trong tháng 12 sang thị trường này đạt 21,1 triệu USD, tăng 6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học sang Hà Lan cả năm nay đạt 187,7 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy in (20,8 triệu USD), chiếm 98,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

-  Thị trường Mỹ: Trong tháng 12, xuất khẩu đạt 13,9 triệu USD, giảm 13,1 triệu USD so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học sang Mỹ cả năm đạt 225,2 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy in (13,2 triệu USD), chiếm 95% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Biểu đồ 3 : Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học xuất khẩu tháng 12/2007 
Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007 ảnh 3 

- Máy in: Xuất khẩu trong tháng đạt 75,6 triệu USD, giảm 18,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 872,3 triệu USD.

Mặt hàng máy in xuất khẩu trong tháng sang Hà Lan: 20,8 triệu USD, Mỹ: 13,2 triệu USD, Trung Quốc: 8,6 triệu USD và Singapore: 7,8 triệu USD.

- Bảng mạch các loại: Xuất khẩu trong tháng đạt 43,4 triệu USD, giảm 7,3% so với tháng trước. Như vậy, cả năm 2007, xuất khẩu mặt hàng này đạt 497,2 triệu USD.

Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu chủ yếu sang Thái Lan trong tháng 12 đạt 30 triệu USD, Philippin: 9,4 triệu USD và Nhật Bản: 7,6 triệu USD. 

IV. Nhập khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng đạt 189,9 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt 1.869,4 triệu USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thị trường nhập khẩu 

Thị trường nhập khẩu tập trung vào một số thị trường lớn với kim ngạch nhập khẩu từ 9 thị trường lớn nhất đạt trên 1 triệu USD, chiếm đến 97,8% kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng thiết bị tin học từ tất các thị trường.

Biểu đồ 4: Thị trường nhập khẩu tháng 12/2007 Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007 ảnh 4

 -  Thị trường Singapore: Luôn ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt 65,1 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước và chiếm đến 34,3% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (18,3 triệu USD), linh kiện vi tính (12,7 triệu USD) và máy tính xách tay (8,4 triệu USD).

-  Thị trường Nhật Bản: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 39,2 triệu USD, chiếm 20,6% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (14,3 triệu USD), bảng mạch (13,4 triệu USD) và mực in (9,6 triệu USD).

-  Thị trường Trung Quốc: Trong tháng 12, kim ngạch nhập khẩu đạt 36,9 triệu USD, chiếm 19,4% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch (9,6 triệu USD), máy tính xách tay (8,4 triệu USD) và linh kiện vi tính (7,3 triệu USD).

3. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Biểu đồ 5: Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tháng 12/2007Phân tích tình hình xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 12/2007 và cả năm 2007 ảnh 5

- Bảng mạch các loại: nhập khẩu trong tháng đạt 48 triệu USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Đến hết tháng 12, nhập khẩu mặt hàng này đạt 484,9 triệu USD.

Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Singapore: 18,3 triệu USD, Nhật Bản: 13,4 triệu USD, Trung Quốc: 9,6 triệu USD và Hồng Kông: 5 triệu USD.

- Linh kiện vi tính: nhập khẩu trong tháng đạt 46,8 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt 689,7 triệu USD.

Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng từ Nhật Bản là: 14,3 triệu USD, Singapore: 12,7 triệu USD, Trung Quốc: 7,3 triệu USD, Hồng Kông: 4,9 triệu USD và Đài Loan: 3,3 triệu USD.