Phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban bành quyết định số 1471 về quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành. Quyết định này được ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành đối với những thông tin thống kê thuộc phạm vi cung cấp, phổ biến đã quy định. Đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành trong việc chia sẻ những thông tin thống kê sẵn có.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo quyết định 1471, thông tin thống kê Bộ, ngành chia sẻ cho Tổng cục Thống kê bao gồm: Thông tin thống kê Bộ, ngành thu thập từ Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Bộ, ngành ban hành và từ các cuộc điều tra thống kê do Bộ, ngành tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành nhưng không thuộc phạm vi trách nhiệm cung cấp, báo cáo Tổng cục Thống kê; Thông tin thống kê trong các hồ sơ đăng ký hành chính do Bộ, ngành quản lý không thuộc bí mật Nhà nước hoặc thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp; Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do Bộ, ngành xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với Tổng cục Thống kê; Thông tin thống kê sẵn có khác có thể chia sẻ cho Tổng cục Thống kê.

Về phía Tổng cục Thống kê, các thông tin chia sẻ cho Bộ, ngành bao gồm: Thông tin thống kê Tổng cục Thống kê thu thập từ Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do cấp có thẩm quyền ban hành và từ các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê khác do Tổng cục Thống kê tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành nhưng trong Phương án điều tra những thông tin thống kê này không quy định cung cấp, phổ biến cho Bộ, ngành; Thông tin thống kê đã được các Bộ, ngành chia sẻ cho Tổng cục Thống kê, trừ những thông tin theo thỏa thuận không tiếp tục chia sẻ cho bên thứ ba; Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống kê xây dựng, quản lý không thuộc quy định cung cấp, kết nối với các Bộ, ngành; Thông tin thống kê sẵn có khác có thể chia sẻ cho Bộ, ngành.

Quyết định 1471 cũng nêu rõ những thông tin thống kê nghiêm cấm cung cấp, chia sẻ. Đó là: Thông tin thống kê thuộc bí mật Nhà nước không được phép cung cấp, chia sẻ; Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho cung cấp; Thông tin thống kê không bảo đảm chất lượng và những thông tin thống kê đã bị làm sai lệch; Thông tin thống kê cung cấp, chia sẻ phục vụ lợi ích riêng của tổ chức, cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; Thông tin thống kê được cung cấp, chia sẻ theo thỏa thuận không tiếp tục cung cấp, chia sẻ cho bên thứ ba.

Việc phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành theo quyết định 1471 sẽ góp phần xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả.

(Thúy Ngà)