Tháng 1/2008: 246 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT-VT TP.HCM.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, trong tháng 1/2008, đã có 246 doanh nghiệp đăng ký trong lĩnh vực CNTT - VT.

Tháng 1/2008: 246 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT-VT TP.HCM.
Các doanh nghiệp được phân chia thành các loại sau:

A. Chia theo hình thức Doanh nghiệp:

-       160 Cty Trách nhiệm hữu hạn (65.04%) 

-         77 Cty Cổ phần (31.3%)

-         07 Doanh nghiệp tư nhân (2.85%)

-         02 Doanh nghiệp nhà nước (0.81%)

B. Chia theo nhóm lĩnh vực hoạt động: 

-     127 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thiết bị tin học-viễn thông (51.63 %)

-     119 doanh nghiệp đăng ký phần mềm (48.37%). Trong đó có:

      +  69 doanh nghiệp đăng ký đa lĩnh vực (sản xuất phần mềm - dịch vụ, thiết bị tin học - viễn thông) (57.98%).
   
      +  50 Doanh nghiệp đăng ký chuyên phần mềm - dịch vụ (42.02%).

(Theo HCA)