Tháng 3/2008: TP.Hồ Chí Minh có 269 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT-VT

Theo số liệu của Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hồ Chí Minh, trong tháng 3/2008, đã có 269 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT - VT.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tổng số 269 doanh nghiệp được phân chia cụ thể theo loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực đăng ký kinh doanh như sau:

Chia theo hình thức doanh nghiệp: Có 182 công ty TNHH - chiếm 67,66%; 76 công ty cổ phần - chiếm 28,25%; 10 doanh nghiệp tư nhân - chiếm 3,72%; 1 doanh nghiệp Nhà nước - chiếm 0,37%.

Chia theo nhóm lĩnh vực hoạt động: Có 101 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thiết bị tin học - viễn thông - chiếm 37,55%; 168 doanh nghiệp đăng ký phần mềm - chiếm 62,45%. Riêng trong số 168 doanh nghiệp đăng ký phần mềm có: 93 doanh nghiệp đăng ký đa lĩnh vực (sản xuất phần mềm - dịch vụ, thiết bị tin học - viễn thông) - chiếm 55,36%; 75 doanh nghiệp đăng ký chuyên phần mềm - dịch vụ - chiếm 44,64.

(Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh)