Thu ngân sách 4 tháng đạt 30,2% dự toán năm

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2014 ước tính đạt 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 30,2% dự toán năm.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa đạt 163,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3%; thu từ dầu thô 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 40,3 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 54 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3% dự toán năm. Đáng chú ý, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp khá lớn vào tổng thu nội địa khi đạt 36,6 nghìn tỷ đồng (không kể dầu thô), bằng 32,8% dự toán năm.

Bên cạnh đó, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 35 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7%; thuế thu nhập cá nhân 15,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33%; thuế bảo vệ môi trường 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,2%; thu phí, lệ phí 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2%...cũng đóng góp vào tổng số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm.

Cũng theo cơ quan thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2014 ước tính đạt 266,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 37 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 194,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; chi trả nợ và viện trợ 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,1%.

(HTH)