Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 62,5% dự toán năm

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách được 505,5 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tính lũy kế từ đầu năm đến 15/9 đạt 509,7 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt mức cao nhất: 331,2 nghìn tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán; thu từ dầu thô đạt 77,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 96,8 nghìn tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 98,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69% dự toán năm. Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 72,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán. Thu từ thuế TNCN đạt 35,03 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, thu phí, lệ phí đạt 6,73 nghìn tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán năm.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/9 đạt 640,37 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán năm. Trong đó, cấp phát và thanh toán chi đầu tư phát triển đạt 114,06 nghìn tỷ đồng, bằng 65,2% dự toán. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 453 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt 73,31 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán.

Đánh giá về tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng căn cứ vào việc thu ngân sách ở các địa phương, nếu những tháng cuối năm không đẩy mạnh công tác thu ngân sách thì rất khó đạt được kế hoạch thu NSNN năm 2013.

(HTH)