Thu ngân sách đạt 104% dự toán năm 2014

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014 ước tính đạt 814,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đây là một năm thu ngân sách thành công trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động. Trong đó thu nội địa đạt 551,4 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3%; thu từ dầu thô đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 115,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 160,3 nghìn tỷ đồng, bằng 104,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 184,6 nghìn tỷ đồng, bằng 100% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 105%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 105 nghìn tỷ đồng, bằng 97,9%; thuế thu nhập cá nhân 45,3 nghìn tỷ đồng, bằng 95,5%; thuế bảo vệ môi trường 11,4 nghìn tỷ đồng, bằng 89,9%; thu phí, lệ phí 10,9 nghìn tỷ đồng, bằng 105,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014 ước tính đạt 968,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 158 nghìn tỷ đồng, bằng 97% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 153,1 nghìn tỷ đồng, bằng 96,8%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 690,5 nghìn tỷ đồng, bằng 98,2%; chi trả nợ và viện trợ 120 nghìn tỷ đồng, bằng 100%.

Trước đó, đại diện cơ quan Tổng cục Thuế - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu cũng lý giải nguyên nhân thu NSNN năm nay vượt kế hoạch. Cụ thể, trong năm 2014, toàn ngành đã thu được 50% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013 chuyển sang. Tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31/12/2014 là 70.241 tỷ đồng, tăng 14,9% so với thời điểm 31/12/2013. 

Trong năm 2014, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 67.814 doanh nghiệp; kiến nghị xử lý thu vào NSNN là 12.212,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.047,4 tỷ đồng; tổng số giảm lỗ là 19.733,4 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp vào ngân sách là 7.757,6 tỷ đồng, bằng 80,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, đã thanh tra, kiểm tra 2.866 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, tăng gần 80% so với cùng kỳ, giảm lỗ 5.830,16 tỷ đồng, truy thu, truy hoàn và phạt 1.700,81 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ).

Cũng trong năm 2014, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác quản lý nợ thuế với việc xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2014 đến từng đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Hàng tháng, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn, khu vực kinh tế, đồng thời, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả để đạt được chỉ tiêu.

"Thời gian tới, ngành Thuế sẽ nỗ lực phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô. Đồng thời, ngành Tài chính sẽ nỗ lực chấm dứt thất thoát, gian lận, nợ đọng thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp phát triển, thắt chặt chi tiêu", Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Phu cho biết...

(T.Hương)