Thu NSNN đạt 57,3% dự toán

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2014 ước tính đạt 448,9 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán năm.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, thu nội địa 302,9 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2%; thu từ dầu thô 57,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 87 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 98,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 66,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 61,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57%; thuế thu nhập cá nhân 27,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9%; thuế bảo vệ môi trường 6,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50,8%; thu phí, lệ phí 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7%.

Còn tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2014 ước tính đạt 533,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 85,7 nghìn tỷ đồng, bằng 52,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 382,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4%; chi trả nợ và viện trợ 65,5 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6%.

(HTH)