Thu NSNN đạt gần 29% dự toán năm

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 262,3 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó thu nội địa 196,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8%; thu từ dầu thô 20 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 44,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 38,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32%; thuế thu nhập cá nhân 18,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9%; thuế bảo vệ môi trường 3,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3%; thu tiền sử dụng đất 14,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7%.

Cũng theo cơ quan Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2015 ước tính đạt 311,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 50,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 49 nghìn tỷ đồng, bằng 25,7%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 216,6 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2%; chi trả nợ và viện trợ 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 29,9%.

(HTH)