Tính đến 15/3/2014: Thu ngân sách bằng 20,1% dự toán

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3 ước đạt 22.600 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến 15/3/2014 đạt 157.071 tỷ đồng, bằng 20,1% dự toán năm, đạt khá so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Tiến độ thực hiện các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khá so với yêu cầu thực hiện các dự toán, trong đó, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 22,9% dự toán, thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 22,6% dự toán…
 
Cũng theo Tổng cục Thống kê, chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 3 ước đạt 33.510 tỷ đồng, tập trung đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng NSNN, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Lũy kế chi NSNN đến hết ngày 15/3 ước đạt 184.580 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, an ninh, quản lý nhà nước đạt 18,8% dự toán.
 
(HTH)