Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 171 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng thu ngân sách nhà nước nửa đầu tháng 6 ước đạt 14,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2009 đến nửa đầu tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 171 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán cả năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 171 nghìn tỷ đồng

Trong đó thu nội địa đạt 105 nghìn tỷ đồng, bằng 45,1% dự toán năm, thu từ dầu thô đạt gần 23 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1% dự toán, thu từ xuất nhập khẩu đạt 41,1 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán. Tính đến nửa đầu tháng 6, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 197,5 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển 48 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán năm; chi sự nghiệp kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đạt 121,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán, chi trả nợ và viện trợ đạt gần 25,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm.

(Theo Hà Nội mới điện tử)