Tổng thu NSNN 5 tháng đạt 37,4% dự toán

Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2015 ước tính đạt 340,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa đạt 253,8 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8%; thu từ dầu thô 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 59,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn khi đạt 81,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7%. Bên cạnh đó, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5%; thuế thu nhập cá nhân 24 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7%; thuế bảo vệ môi trường 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6%; thu tiền sử dụng đất 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%.

Cũng theo cơ quan Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2015 ước tính đạt 408 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 62,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 281,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7%; chi trả nợ và viện trợ 58,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2%.

(HTH)