Tổng thu NSNN 7 tháng chỉ bằng 65% dự toán năm

Theo báo cáo từ Tổng Cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước bảy tháng năm 2011 ước tính đạt 386,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó,  thu nội địa 237,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3%; thu từ dầu thô 57,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 88,5 nghìn tỷ đồng, bằng 63,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 59,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 57,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước bằng 61,2%; thuế thu nhập cá nhân bằng 74,4%; thu phí xăng dầu bằng 54,4%; thu phí, lệ phí bằng 49,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 7 tháng ước tính đạt 420,3 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 89,4 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 84,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 267,2 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4%; chi trả nợ và viện trợ 54,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7%.

(T.Hương)