Tổng thu NSNN đã đạt hơn 97% dự toán năm

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 ước tính đạt 759,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm. Bộ Tài chính cho biết, dự kiến, thu ngân sách năm nay có khả năng vượt dự toán 9%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó thu nội địa 513,2 nghìn tỷ đồng, bằng 95,2%; thu từ dầu thô 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 107,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 151,1 nghìn tỷ đồng, bằng 98,1%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 174,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 99,3 nghìn tỷ đồng, bằng 92,6%; thuế thu nhập cá nhân 42,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89,3%; thuế bảo vệ môi trường 10,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3%; thu phí, lệ phí 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 94%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2014 ước tính đạt 894,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 145,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 629,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5%; chi trả nợ và viện trợ 119,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,5%.

Mới đây, theo thông tin từ cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của TP. HCM tháng 11 và 11 tháng năm 2014, TP. HCM có tổng thu ngân sách 231.000 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, và nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ của Thành phố vẫn có mức tăng trưởng mạnh với 10,9%, tổng doanh thu đạt gần 590.000 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 2,02%...

(HTH)