Tổng thu NSNN đạt gần 42% dự toán năm

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2014 ước tính đạt 326,1 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán năm.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tổng thu NSNN, thu nội địa đạt 226,9 nghìn tỷ đồng, bằng 42,1%; thu từ dầu thô 42,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 55,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,9%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 75,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 49,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 47,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,1%; thuế thu nhập cá nhân 21,6 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7%; thuế bảo vệ môi trường 4,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,2%; thu phí, lệ phí 3,8 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8%.

Cũng theo cơ quan thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2014 ước tính đạt 370,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,8% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 60,9 nghìn tỷ đồng, bằng 37,3% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 58,8 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 264,9 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7%; chi trả nợ và viện trợ 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6%.

(HTH)