Tổng thu NSNN nửa đầu tháng 1 ước đạt 35,3 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 01/2015 ước tính đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9% dự toán năm.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy: Trong đó thu nội địa 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; thu từ dầu thô 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 6,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,6%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 10,1 nghìn tỷ đồng, bằng 4,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 4,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 4,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1%; thu thuế bảo vệ môi trường 320 tỷ đồng, bằng 2,5%; thu tiền sử dụng đất 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng Một ước tính đạt 42,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển trên 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%; chi trả nợ và viện trợ 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Một ước tính đạt 12.996 tỷ đồng, bằng 6,6% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 2.602 tỷ đồng, bằng 6,4% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 411 tỷ đồng, bằng 6% và tăng 11,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 198 tỷ đồng, bằng 6,9% và giảm 1,5%; Bộ Y tế 97 tỷ đồng, bằng 6,1% và tăng 90,2%; Bộ Xây dựng 86 tỷ đồng, bằng 5,6% và tăng 8,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 47 tỷ đồng, bằng 6,9% và giảm 2,1%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 46 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 12,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 37 tỷ đồng, bằng 6,3% và tăng 19,4%; Bộ Công Thương 25 tỷ đồng, bằng 5,8% và tăng 19%; Bộ Khoa học và Công nghệ 20 tỷ đồng, bằng 6,6% và tăng 2,6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 15 tỷ đồng, bằng 8,3% và giảm 6,2%.

Vốn địa phương quản lý đạt 10394 tỷ đồng, bằng 6,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 7392 tỷ đồng, bằng 6,2% và tăng 9,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 2372 tỷ đồng, bằng 7,5% và tăng 13,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 631 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 1,1%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 1837 tỷ đồng, bằng 9,5% kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 540 tỷ đồng, bằng 2,8% và tăng 4,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 496 tỷ đồng, bằng 9,3% và giảm 4,6%; Nghệ An 395 tỷ đồng, bằng 10,4% và tăng 3,1%; Thanh Hóa 285 tỷ đồng, bằng 8,4% và tăng 8,1%; Đà Nẵng 280 tỷ đồng, bằng 5,4% và tăng 5,1%; Hà Tĩnh 260 tỷ đồng, bằng 9,9% và tăng 61,3%.

(HTH)