Xe máy là một trong những mặt hàng đem lại giá trị sản xuất công nghiệp cao. ảnh minh họa

2 tháng đầu năm đạt gần 100.000 tỷ đồng

Đó là số liệu thống kê giá trị sản xuất công nghiệp của Bộ Công thương (GTSXCN) 2 tháng đầu năm 2008. Tháng 02/2008, GTSXCN ước đạt 46.413 tỷ đồng, giảm 12.2% so với tháng trước và tăng 16,1% so cùng kỳ; tổng GTSXCN 2 tháng đầu năm ước đạt 99.287 tỷ đồng tăng 16,3%.

Nâng cao năng lực thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Sau khi tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác thống kê của Hải quan Việt Nam, ông Yahya Jammal, chuyên gia tư vấn quốc tế về thống kê đã đưa ra một số khuyến nghị để nâng cao năng lực công tác thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Phân tích tình hình XNK thiết bị tin học tháng 8/2007

Trong tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học của cả nước đạt 327,7 triệu USD, tăng 14,6% so với tháng trước, trong đó, xuất khẩu đạt 145,4 triệu USD và nhập khẩu đạt 182,3 triệu USD; nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2007 đạt 2.119,4 triệu USD. 

Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 7/2007 tăng nhẹ

Trong tháng 7/2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học của cả nước đạt 286 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2007 lên 1.791,7 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 126,6 triệu USD và nhập khẩu đạt 159,4 triệu USD. 

Giải pháp nào để tăng cường năng lực công tác thống kê Tài chính

Thuật ngữ “thống kê” được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa thứ nhất, thống kê là các con số được ghi chép để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội; theo nghĩa thứ hai, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm hiểu những qui luật vốn có của những hiện tượng ấy.