Bàn về phạm vi của Thống kê Tài chính Chính phủ

Nói chung, phạm vi của hệ thống thống kê tài chính chính phủ bao gồm tất cả các đối tượng có tác động đến chính sách tài khoá. Phần lớn các chính sách tài khoá được triển khai bởi hệ thống các cơ quan, tổ chức của nhà nước để thực hiện các chức năng nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của một hệ thống chính quyền nhà nước.

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ - công cụ quan trọng của công tác thống kê

Trong mọi chế độ nhà nước, để kiểm tra theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ của mình, cũng như để đáp ứng các yêu cầu chuẩn bị cho thời gian tới, mọi Nhà nước bao giờ cũng cần đến công tác thống kê, điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với nhà nước quản lý nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường.