Ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước

(eFinance Online) - Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt tại Quyết định số 501/2018/QĐ-TTg ngày 10/05/2018.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Để triển khai đề án này có hiệu quả và đúng thời hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao… chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc thuộc phạm vi bộ, ngành quản lý để thực hiện các nội dung được phân công chủ trì, phối hợp trong kế hoạch triển khai đề án này. 

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm bộ, ngành và địa phương gửi kết quả thực hiện kế hoạch triển khai đề án về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Cụ thể, năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập trung của hệ thống thống kê nhà nước, các bộ, ngành phối hợp.

Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê. Tháng 4/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tháng 12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của điều tra cụ thể: Xây dựng dữ liệu đặc tả, thiết kế phiếu và ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai dự án ứng dụng CNTT phục vụ tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thay thế phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử. Bộ Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vi mô hợp nhất từ kết quả điều tra và các nguồn dữ liệu thuế, hải quan, kho bạc, đăng ký kinh doanh. Từ thang 12/2025 các bộ, ngành từng bước ứng dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy trong cuộc điều tra do bộ, ngành chủ trì.

Tháng 12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế triển khai trục tích hợp thống kê nhà nước đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông kết nối, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế giai đoạn 2019-2021...

PV