Việt Nam phấn đấu đứng đầu ASEAN về công tác thống kê

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, mục tiêu đến năm 2017, Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế và đến năm 2020 trở thành quốc gia trong nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN về công tác thống kê.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2020, Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng lực để đáp ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa, tương thích với Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (Thống kê ASEAN), đưa Thống kê Việt Nam thuộc nhóm các nước có nền thống kê phát triển trong khu vực ASEAN.

Cụ thể, đến năm 2016, Việt Nam hình thành cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trong nước; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) là cơ quan đầu mối quốc gia về cung cấp số liệu cho Thống kê ASEAN.

Đến năm 2017, Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm bốn nước đứng đầu ASEAN về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế. Đến năm 2020, Thống kê Việt Nam đáp ứng trên 90% yêu cầu số liệu của Thống kê ASEAN; phấn đấu trở thành quốc gia trong nhóm năm nước đứng đầu ASEAN về công tác thống kê; hầu hết các hoạt động thống kê ASEAN được truyền thông; toàn bộ số liệu thống kê ASEAN được phổ biến trong nước.

(Thanh Huyền)