Vốn đầu tư thực hiện nguồn NSNN giảm 0,1%

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước tính đạt 16761 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 66874 tỷ đồng, bằng 36,9% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, vốn trung ương quản lý đạt 13448 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 2249 tỷ đồng, bằng 49,7% và giảm 1,6%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1241 tỷ đồng, bằng 35,7% và tăng 1,1%; Bộ Xây dựng 689 tỷ đồng, bằng 33,8% và giảm 8,3%; Bộ Y tế 267 tỷ đồng, bằng 33,1% và tăng 0,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 239 tỷ đồng, bằng 32,3% và giảm 3,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 201 tỷ đồng, bằng 32,1% và tăng 1,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 165 tỷ đồng, bằng 36,4% và giảm 2,9%; Bộ Công Thương 107 tỷ đồng, bằng 36,1% và tăng 4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 99 tỷ đồng, bằng 35,1% và giảm 4,4%; Bộ Thông tin và Truyền thông 80 tỷ đồng, bằng 38,6% và giảm 6,7%.

Còn vốn địa phương quản lý đạt 53426 tỷ đồng, bằng 37,7% kế hoạch năm và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 37362 tỷ đồng, bằng 35,9% và tăng 0,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 12970 tỷ đồng, bằng 41,7% và giảm 1,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3094 tỷ đồng, bằng 46,8% và giảm 5,2%.

Trong 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đạt 7743 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 5420 tỷ đồng, bằng 32,1% và tăng 0,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1567 tỷ đồng, bằng 34,9% và tăng 11,6%; Vĩnh Phúc 1469 tỷ đồng, bằng 41,4% và giảm 6,9%; Thanh Hóa 1446 tỷ đồng, bằng 48% và tăng 3,4%; Nghệ An 1396 tỷ đồng, bằng 58,1% và tăng 11,3%; Kiên Giang 1162 tỷ đồng, bằng 61,4% và giảm 9,6%.

(HTH)