Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN giảm 0,9%

Trong 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 49.730 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch năm và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2013.
Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Trong tháng 4, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 15.153 tỷ đồng, bao gồm, vốn trung ương 3121 tỷ đồng; vốn địa phương 12032 tỷ đồng. Tính chung bốn tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 49730 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch năm và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Vốn trung ương quản lý đạt 9947 tỷ đồng, bằng 25,2% kế hoạch năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải 1749 tỷ đồng, bằng 38,6% và giảm 1,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 937 tỷ đồng, bằng 27% và tăng 0,4%; Bộ Xây dựng 500 tỷ đồng, bằng 24,5% và giảm 13,2%; Bộ Y tế 189 tỷ đồng, bằng 23,5% và giảm 6,4%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 182 tỷ đồng, bằng 24,7% và giảm 6,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 154 tỷ đồng, bằng 24,6% và tăng 0,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 122 tỷ đồng, bằng 26,9% và giảm 2,4%; Bộ Công Thương 81 tỷ đồng, bằng 27,3% và tăng 2,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 78 tỷ đồng, bằng 27,6% và giảm 5,5%; Bộ Thông tin và Truyền thông 59 tỷ đồng, bằng 28,5% và giảm 8,9%.

Vốn địa phương quản lý đạt 39783 tỷ đồng, bằng 28,2% kế hoạch năm và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 27821 tỷ đồng, bằng 26,9% và giảm 0,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 9609 tỷ đồng, bằng 30,9% và giảm 1,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2353 tỷ đồng, bằng 35,6% và giảm 3,8%.

Trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Bà Rịa - Vũng Tàu 1261 tỷ đồng, bằng 28% và tăng 16,6%; Nghệ An 1105 tỷ đồng, bằng 46% và tăng 13%; Kiên Giang 918 tỷ đồng, bằng 48,5% và giảm 11,2%...Đáng chú ý, trong khi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 5694 tỷ đồng, bằng 24,3%  kế hoạch năm và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước thì thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 3359 tỷ đồng, bằng 19,9% và giảm 7,8%.

(HTH)