Vốn đầu tư thực hiện từ NSNN tăng 6,2%

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4/2015 ước tính đạt 16.140 tỷ đồng, bao gồm, vốn trung ương 3.083 tỷ đồng, vốn địa phương 13.057 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 53,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,2% kế hoạch năm và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, vốn trung ương quản lý đạt 10.023 tỷ đồng, bằng 24,6% kế hoạch năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 1.728 tỷ đồng, bằng 25,1% và tăng 9,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 727 tỷ đồng, bằng 25,4% và giảm 2,4%; Bộ Y tế 413 tỷ đồng, bằng 26,1% và tăng 94,8%; Bộ Xây dựng 358 tỷ đồng, bằng 23,1% và tăng 2,6%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 185 tỷ đồng, bằng 21,7% và tăng 10,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 174 tỷ đồng, bằng 25,4% và tăng 0,9%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 140 tỷ đồng, bằng 23,8% và tăng 13%; Bộ Công Thương 95 tỷ đồng, bằng 21,9% và tăng 15,4%; Bộ Khoa học và Công nghệ 79 tỷ đồng, bằng 26,6% và tăng 4,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 53 tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 0,6%.

Vốn địa phương quản lý đạt 43.075 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 30.045 tỷ đồng, bằng 25,1% và tăng 7,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 10.541 tỷ đồng, bằng 29,7% và tăng 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2.489 tỷ đồng, bằng 37,5% và tăng 0,3%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đạt 5.793 tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch năm và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 3.824 tỷ đồng, bằng 19,8% và tăng 8%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.559 tỷ đồng, bằng 29,4% và tăng 21,8%; Nghệ An 1.500 tỷ đồng, bằng 39,4% và tăng 5,5%; Kiên Giang 1.213 tỷ đồng, bằng 36,5% và tăng 32,2%; Thanh Hóa 1.144 tỷ đồng, bằng 33,7% và tăng 4,4%; Vĩnh Phúc 1.077 tỷ đồng, bằng 20,6% và giảm 7,1%.

(HTH)