Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện chiếm hơn 31% GDP

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 833,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,2% GDP.
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cụ thể, vốn khu vực Nhà nước đạt 329,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng vốn và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 315,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,9% và tăng 12,8%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,6% và tăng 5,8%. 

Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng các năm 2012, 2013 và 2014 so với cùng kỳ năm trước                                             

                                                                                             Đơn vị tính: %

  

9 tháng

năm 2012

9 tháng

năm 2013

9 tháng

năm 2014

Tổng số

105,4

106,1

110,3

Khu vực Nhà nước

108,7

104,2

110,7

Khu vực ngoài Nhà nước

104,9

108,5

112,8

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

101,6

105,6

105,8

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 147,1 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn trung ương quản lý đạt 32485 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 4609 tỷ đồng, bằng 101,8% và giảm 6,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2646 tỷ đồng, bằng 76,2% và giảm 6,7%; Bộ Xây dựng 1577 tỷ đồng, bằng 77,4% và tăng 5,8%; Bộ Y tế 698 tỷ đồng, bằng 86,6% và tăng 3,6%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 530 tỷ đồng, bằng 71,8% và tăng 5,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 443 tỷ đồng, bằng 70,9% và tăng 2,3%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 372 tỷ đồng, bằng 82,2% và tăng 1,9%; Bộ Công Thương 250 tỷ đồng, bằng 84,7% và tăng 3,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 210 tỷ đồng, bằng 74,7% và giảm 3,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông 190 tỷ đồng, bằng 91,5% và giảm 5,9%.

Vốn địa phương quản lý đạt 114597 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 78222 tỷ đồng, bằng 72,1% và giảm 0,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 29453 tỷ đồng, bằng 81,4% và tăng 6,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 6922 tỷ đồng, bằng 87,8% và giảm 0,8%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội đạt 17310 tỷ đồng, bằng 73,9% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 11828 tỷ đồng, bằng 81,6% và tăng 1%; Nghệ An 2986 tỷ đồng, bằng 84,9% và tăng 7,9%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2891 tỷ đồng, bằng 64,3% và tăng 18,1%; Bình Dương 2751 tỷ đồng, bằng 61,6% và tăng 13,7%; Vĩnh Phúc 2739 tỷ đồng, bằng 77,2% và giảm 6,6%.

(HTH)