Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 7/2007 tăng nhẹ

Trong tháng 7/2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thiết bị tin học của cả nước đạt 286 triệu USD, tăng 6,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2007 lên 1.791,7 triệu USD, trong đó, xuất khẩu đạt 126,6 triệu USD và nhập khẩu đạt 159,4 triệu USD. 

Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 7/2007 tăng nhẹ

I. Xuất khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 năm 2007 đạt 126,6 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng 6 năm 2007, qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 801 triệu USD.

2. Thị trường xuất khẩu

Trong số hơn 30 thị trường xuất khẩu trong tháng, 10 thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất bằng khoảng 85,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

- Thị trường Thái Lan: luôn là thị trường lớn nhất về xuất khẩu với kim ngạch trong tháng đạt 32,2 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước và đã chiếm 25,5% kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt 178,5 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Thái Lan là bảng mạch các loại (28,2 triệu USD) và linh kiện vi tính (3,8 triệu USD).

- Thị trường Hà Lan: trong tháng qua, xuất khẩu đạt 18,6 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước và đã chiếm 14,7% kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là máy in (18,1 triệu USD), chiếm 97,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

- Thị trường Mỹ: xuất khẩu trong tháng 7 đạt 16,8 triệu USD, tăng 34,4% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị tin học sang thị trường này 7 tháng đầu năm đạt 116,5 triệu USD.

Xuất khẩu chủ yếu mặt hàng máy in (15,1 triệu USD), chiếm 89,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Tỷ trọng 3 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất (máy in, bảng mạch và linh kiện vi tính) trong tháng chiếm đến 97% tổng kim ngạch xuất khẩu các thiết bị tin học xuất khẩu cả nước.

- Máy in: xuất khẩu trong tháng đạt 69,2 triệu USD, tăng 11,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 440,5 triệu USD.

Mặt hàng máy in xuất khẩu trong tháng sang Hà Lan: 18,1 triệu USD, Mỹ: 15,1 triệu USD, Singapore: 6,7 triệu USD, Trung Quốc: 5,6 triệu USD và Hàn Quốc: 2,7 triệu USD.

- Bảng mạch các loại: xuất khẩu trong tháng đạt 44,7 triệu USD, tăng 5,9% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 7, xuất khẩu mặt hàng này đạt 281 triệu USD.

Mặt hàng bảng mạch các loại xuất khẩu tháng 7 chủ yếu sang Thái Lan: 28,2 triệu USD, Philippine:12,7 triệu USD và Nhật Bản: 3,5 triệu USD.
--PageBreak--

II. Nhập khẩu

1. Quy mô và tốc độ

Tổng kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng đạt 159,4 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước, qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2007 đạt 990,7 triệu USD.

2. Thị trường nhập khẩu

Trong số hơn 30 thị trường nhập khẩu trong tháng, 8 thị trường lớn nhất có kim ngạch nhập khẩu trên 1 triệu USD, bằng khoảng 96,1% kim ngạch nhập khẩu từ tất cả các thị trường.

- Thị trường Singapore: thị trường này luôn đứng ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch nhập khẩu trong tháng: 64,8 triệu USD, chiếm 40,7% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (25,8 triệu USD), linh kiện vi tính (11,1 triệu USD), máy in (5,5 triệu USD) và máy tính xách tay (4,9 triệu USD).

- Thị trường Nhật Bản: kim ngạch nhập khẩu trong tháng là 30,9 triệu USD, chiếm 19,4% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Nhật Bản là linh kiện vi tính (25,7 triệu USD) và bảng mạch các loại (3,1 triệu USD). Hai mặt hàng này chiếm 93,2% tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng từ thị trường Nhật Bản.

- Thị trường Trung Quốc: trong tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,8 triệu USD, chiếm 14,3% kim ngạch nhập khẩu thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch (8,8 triệu USD), linh kiện vi tính (6,2 triệu USD) và máy tính xách tay (4 triệu USD).

3. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

- Linh kiện vi tính: nhập khẩu trong tháng đạt 57,9 triệu USD, tăng 15,6% so với tháng trước, qua đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt 406 triệu USD.

Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng từ Nhật Bản là: 25,7 triệu USD, Singapore: 11,1 triệu USD, Hồng Kông: 9,5 triệu USD, Trung Quốc: 6,2 triệu USD và Đài Loan: 3,6 triệu USD.

- Bảng mạch các loại: nhập khẩu trong tháng đạt 42,2 triệu USD, tăng 9,3% so với tháng trước. Đến hết tháng 7, nhập khẩu mặt hàng này đạt 265,1 triệu USD.

Mặt hàng bảng mạch các loại nhập khẩu từ Singapore: 25,8 triệu USD, Trung Quốc: 8,9 triệu USD, Nhật Bản: 3,1 triệu USD và Hồng Kông: 2,8 triệu USD./.

(PV)