2 nhiệm vụ trọng tâm cải cách hệ thống thuế năm 2014

Ngày 11/02/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế, Tổng cục Thuế đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2013 và rà soát các nhiệm vụ đã đặt ra theo 9 đề án cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014.

Theo đó, 2 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2014 bao gồm:

Thứ nhất: Về thể chế chính sách thuế

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán thuế nội địa.

Thứ hai: Về quản lý thuế

Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp thuế; Đổi mới và tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế; Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế trên cơ sở triển khai mở rộng dịch vụ điện tử, tạo thuận lợi và giảm thời gian của người nộp thuế như: phối hợp với các đơn vị liên quan để doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế qua mạng Internet; mở rộng hệ thống nhận tờ khai thuế qua mạng và khai thuế trực tuyến cho doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Thương mại để thực hiện thu nộp thuế bằng điện tử; thí điểm nộp thuế và hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; triển khai thí điểm việc nộp thuế, hoàn thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại ngân hàng thương mại; và triển khai thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa; Tích cực cải cách công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế.

(T.H)