4 bước kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các sàn giao dịch TMĐT

(eFinance Online) - Nhằm đảm bảo việc triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BTC phù hợp với thực tế, tạo diều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), Tống cục Thuế dự kiến triển khai 4 bước.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, bước 1 (trong tháng 8/2021), Tổng cục Thuế chủ trì phối họp với Bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số Sàn giao dịch thương mại điện tử (Sàn TMĐT) để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các Sàn TMĐT.

Để việc khảo sát thực tế có hiệu quả thì Tổng cục Thuế dự kiến một số nguyên tắc về việc cung cấp thông tin như sau: Về giải pháp cung cấp thông tin, theo hướng chuyển file dữ liệu qua Cống điện tử của Tổng cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp đối với các Sàn TMĐT lớn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Đề xuất giải pháp này được gửi lấy ý kiến Hiệp hội TMĐT trước khi tiến hành khảo sát thực tế tại các Sàn để đảm bảo việc khảo sát có hiệu quả.

Về yêu cầu thông tin cung cấp, dự kiến dữ liệu được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên Sàn bao gồm các thông tin cơ bản như: Tên gian hàng, Tên chủ gian hàng, MST, CMND/CCCD, địa chỉ, email, số điện thoại, doanh thu trong tháng. Cơ bản, những dữ liệu này là sẵn có tại các sàn theo pháp luật về quản lý TMĐT.

Bước 2 (Từ 01/8/2021 đến trước 01/10/2021): Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến tham gia và khảo sát thực tế, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chính thức vãn bản hướng dẫn về: chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin; giải pháp kết nối; quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Bước 3 (Từ 01/10/2021 đến trước 01/01/2022): Tổng cục Thuế và các Sàn giao dịch TMĐT triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (Từ 01/01/2022): Sàn TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/8/2021, theo đó tại điểm đ, khoản 1, Điều 8 có hướng dẫn: “đ) Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuê thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, tố chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kỉnh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật...”.

Phương An