5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế 6 tháng cuối năm

Ngành Thuế triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước nền kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức, sản xuất kinh doanh chậm phục hồi, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, việc làm, thu nhập của một bộ phận dân cư. Ngoài ra, việc thực hiện các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế cũng đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Với tiến độ thu ngân sách 6 tháng đầu năm và thực hiện một số những chính sách ưu đãi thuế năm 2013, như việc thực hiện 3 Luật thuế mới từ 1/7, các luật ưu đãi, gia hạn nộp thuế thì nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm của ngành Thuế sẽ rất nặng nề. Vì vậy, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã xác định 5 nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2013.

1, Toàn ngành tập trung, ra sức phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế (tập trung nội dung khấu trừ hoàn thuế) và quản lý nợ đọng thuế.

2, Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 13/CT-TTg và Thông tư số 90/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3, Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 01/CP, Nghị quyết số 02 /CP và các chính sách điều hành khác của Chính phủ.

4, Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN; Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Thuế TNDN.

5, Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng định: Với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Bộ, các cấp các ngành, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương với công tác thuế, chắc chắn ngành Thuế sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với mức cao nhất trong năm nay.

(NTH)