6 tháng đầu năm, ngành Thuế ước thu đạt 53,7% so dự toán

6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp nhằm ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đã được các kết quan trọng.

6 tháng đầu năm, ngành Thuế ước thu đạt 53,7% so dự toán

Theo đó, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 335.090 tỷ đồng, đạt 53,7% so dự toán, bằng 49,5% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,5% so cùng kỳ, trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 54.437 tỷ đồng, đạt 63,9% so dự toán và bằng 97,7% so cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 280.653 tỷ đồng, bằng 52,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Có 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán và 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán.; Có 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ  6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ.

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ  đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.517,2 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, rà soát, phân loại nợ kịp thời để đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế cho đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế nợ thuế. Kết quả, đến nay, đã thu được 17.500 tỷ đồng (tương ứng 29%) số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013 chuyển sang.

(T.H)