Bãi bỏ một số khoản thu về phí và lệ phí trong công tác thú y

Ngày 07/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC bãi bỏ và sửa đổi 14 khoản thu (bãi bỏ 13 khoản, sửa đổi 1 khoản) liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và 21 chỉ tiêu thu phí thú y ở các khâu khác nhau.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian vừa qua, phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y đã nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí và cử tri cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ NN&PTNT rà soát các khoản phí và lệ phí quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 về phí, lệ phí trong công tác thú y, nhằm giảm thủ tục hành chính, tránh chồng chéo, không hợp lý.

Ngày 27/01/2015, Bộ Tài chính có công văn số 1258/BTC-CST đề nghị Bộ NN&PTNT đề xuất phương án sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC theo hướng giảm bớt nội dung thu phí, lệ phí chồng chéo, không hợp lý.

Ngày 29/5/2015, Bộ NN&PTNT có công văn số 4216/BNN-TY gửi BTC kèm Đề án đề nghị ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BTC.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng, theo một số quy định chuyên ngành trong lĩnh vực thú y thì có một số hoạt động chuyên môn thực hiện lặp đi lặp lại ở nhiều khâu. Ví dụ: Vệ sinh, tiêu độc phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật,… Vì vậy, khi thực hiện lặp lại các công việc này ở các khâu khác nhau thì cũng đề xuất thu các khoản phí, lệ phí tương ứng. Dẫn đến, có sự trùng lặp, cần phải sửa đổi để cải cách thủ tục hành chính.

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Bộ NN&PTNT, ngày 07/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC. Theo đó, bãi bỏ 14 khoản thu liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và 21 chỉ tiêu thu phí thú y ở các khâu khác nhau.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2015.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiếp tuc phối hợp với các đơn vị của Bộ NN&PTNT rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BTC theo hướng bãi bỏ các khoản phí, lệ phí chồng chéo, bất hợp lý.

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, dự án luật phí lệ phí đã được Chính phủ trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo) đang phối hợp với Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII vào tháng 10 tới đây, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong các ngành, lĩnh vực cung cấp các dịch vụ có thu phí, lệ phí.

(T.Hằng)