Băn khoăn về dịch vụ xuất khẩu?

Dịch vụ cung cấp cho khách hàng ở nước ngoài nhưng thực hiện (tiêu dùng) tại Việt Nam có được coi là xuất khẩu ?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ cung ứng cho đối tượng tiêu dùng ở nước ngoài và dịch vụ đó được tiêu dùng ngoài Việt Nam, trường hợp dịch vụ được sử dụng tại Việt Nam thì không coi là xuất khẩu, phải tính thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định.

Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa… cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa… được thực hiện tại Công ty C ở Việt Nam (là nhà cung cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì dịch vụ này không được coi là xuất khẩu, khi thu tiền Công ty C phải lập hóa đơn và tính thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định.

(Theo Tổng Cục Thuế)