Bình Dương xử lý các trường hợp doanh nghiệp không liên lạc được

Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra được thành lập trong năm 2015, Cục thuế Bình Dương đã tiến hành thông báo cho các doanh nghiệp nằm trong danh sách thanh tra, kiểm tra biết để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên khi tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra thì phát sinh nhiều trường hợp không liên lạc được với doanh nghiệp qua số điện thoại do doanh nghiệp cung cấp khi đăng ký thuế, từ đó gây khó khăn và làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ ngành Thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để chấn chỉnh thực trạng trên, Cục thuế Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra khi được cơ quan thuế thông báo phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. Các trường hợp doanh nghiệp còn đang hoạt động nhưng có thay đổi thông tin liên lạc thì phải đăng ký với cơ quan thuế biết để theo dõi quản lý. Các trường hợp thay đổi thông tin nhưng không đăng ký với cơ quan thuế liên lạc thì cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp người đại diện theo Pháp luật bận việc đột xuất, không sắp xếp được thời gian cho việc thanh tra, kiểm tra thì phải ủy quyền cho cấp dưới cung cấp hồ sơ, tài liệu làm việc với cơ quan thuế.

Riêng đối với các phòng kiểm tra thuộc Văn phòng Cục thuế, trước mắt đối với kế hoạch năm 2015, ngày 24/8/2015, Cục thuế đã có Công văn 8763/CT-TTr1 về việc xử lý các doanh nghiệp không liên lạc được. Cục thuế yêu cầu các phòng nghiêm túc thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại công văn nói trên để không làm ảnh hưởng tới kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

Đối với các doanh nghiệp do Chi cục thuế quản lý và các doanh nghiệp thuộc Văn phòng Cục nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra nếu không liên lạc được với doanh nghiệp thì yêu cầu các phòng làm việc với các Chi cục thuế, các phòng để xác nhận chắc chắn nguyên nhân không liên lạc được làm cơ sở cho việc điều chỉnh kế hoạch.

Các trường hợp báo cáo các doanh nghiệp không liên lạc được để điều chỉnh giảm kế hoạch nhưng không có căn cứ, khi tiến hành các biện pháp xử lý nếu phát sinh phản ứng của doanh nghiệp thì các phòng Thanh tra, Kiểm tra hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(T.H)