Bổ sung tỷ lệ 5% thuế TNDN trên doanh đối với lãi tiền vay, tiền gửi

Ngày 23/7 vừa qua Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 2785/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Công văn được ban hành nhằm giúp cho các Doanh nghiêp áp dụng nắm bắt được những điểm mới và khác so với trước đây về thuế TNDN.

Một số nội dung mới nổi bật được giải thích trong công văn như:

Phương pháp tính thuế TNDN:  Bổ sung một số đối tượng có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh được nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ: Tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Bổ sung tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh đối với lãi tiền vay, tiền gửi là 5%.

Xác định thu nhập tính thuế: Bổ sung hướng dẫn việc bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với lãi của hoạt động kinh doanh khác tại khoản 2 Điều 4
 
Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Bổ sung hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Sửa đổi thời điểm xác định doanh thu tính đối với hoạt động vận tải hàng không, cụ thể quy định tại khoản 2c Điều 5:“Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua”.

Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp: Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.

Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Bổ sung thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh sân gôn quy định tại điểm 3k Điều 5, cụ thể:

“Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

- Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế.

- Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.”

Chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Bổ sung thêm 1 điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1c Điều 6.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Xác định rõ tài sản cố định được trích khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần tại khoản 2.2.d Điều 6. 

Sửa đổi mức phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định từ tối đa không quá 2 năm lên tối đa không quá 3 năm cho phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định tại khoản 2.2.d Điều 6.

Xác định rõ thu nhập từ thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống tại khoản 2.2.e Điều 6. ...

Các cục Thuế có trách nhiệm tuyên truyền lại các nội dung này cho người nộp thuế biết để thực hiện.

(T.H)