Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31/12/2020 cho một số đối tượng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là đề xuất được đưa ra tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội bổ sung nội dung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2020 như sau:

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp sau đây:

+ Hộ gia đình, cá nhân nông dân trực tiếp được được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

- Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Theo đó chỉ còn đối tượng là tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung nội dung về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu trên sẽ góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người nông dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, kinh tế hộ nông dân.

(T.H)