Bốn nguyên tắc trong giao dịch thuế điện tử

Nhằm đưa ra các căn cứ pháp lý để mở rộng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2015, thay thế cho 2 Thông tư (số 180/2010/TT-BTC, số 35/2013/TT-BTC) của Bộ Tài chính ban hành trước đây.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư 110 quy định rõ 4 nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, cụ thể:

Thứ nhất, việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử;

Thứ hai, NNT đã thực hiện khai thuế điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế theo phạm vi quy định nêu trên bằng phương thức điện tử (trừ trường hợp có sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT, của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, của ngân hàng phục vụ và lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế);

Thứ ba, NNT, cơ quan thuế, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đã hoàn thành việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư này thì không phải thực hiện các phương thức giao dịch khác và được công nhận đã hoàn thành thủ tục thuế tương ứng theo quy định của Luật Quản lý thuế;

Thứ tư, mọi thông báo của cơ quan thuế từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại của NNT đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. NNT có thể tra cứu các thông báo qua tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc mã giao dịch điện tử do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cấp cho NNT.

(T.H)