Bù trừ khi hoàn thuế GTGT

Thực hiện Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bù trừ số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) doanh nghiệp được hoàn tại cơ quan thuế với các khoản còn nợ tại cơ quan hải quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 10724/BTC-TCT ngày 14/08/2013 hướng dẫn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để việc thực hiện bù trừ các khoản nợ đảm bảo thống nhất, kịp thời, Tổng cục Hải quan có ý kiến rằng, kể từ ngày 18/03/2014 thứ tự bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với các khoản thuế người nộp thuế đang còn nợ cơ quan hải quan như sau:

- Tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế (nợ quá hạn 90 ngày)

- Tiền thuế, tiền chậm nộp quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cưỡng chế (nợ quá hạn chưa quá 90 ngày)
 
Không thực hiện bù trừ đối với khoản nợ thuế mà người nộp thuế phải nộp thuế ngay để tránh trường hợp bù trừ nhầm với tờ khai chưa làm thủ tục HQ nhưng chưa bị hủy, tờ khai doanh nghiệp đã làm thủ tục nhưng chưa được thông quan hay giải phóng hàng do chưa nộp thuế.

(T.H)