Các chính sách thuế có hiệu lực từ tháng 2

Từ tháng 2, một số chính sách nổi bật trong lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ phí sẽ có hiệu lực như: tăng mức thuế suất đối với một số tài nguyên, hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, cho phép khấu trừ, hoàn thuế hóa đơn lập sai về hình thức...

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tăng mức thuế suất đối với một số tài nguyên

Theo quy định tại Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 về biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, từ 01/02/2014, mức thuế suất đối với một số tài nguyên sẽ tăng.

Cụ thể là sắt, ti-tan, vôn-phờ-ram, đồng, đá, sỏi, cát, cát làm thủy tinh, đất làm gạch, a-pa-tít, than an-tra-xít hầm lò, than an-tra-xít lộ thiên, than nâu, than mỡ, than khác, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện, đá hoa trắng.

Thỏa thuận phương pháp xác định giá trị tính thuế (APA)

Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ 05/02/2014 có các điểm đáng lưu ý:

- APA có hiệu lực trong thời gian tối đa 5 năm và có thể được gia hạn thêm nhưng không quá 5 năm.

- Đối tượng áp dụng APA là các tổ chức, đơn vị có quan hệ liên kết trong một DN, tập đoàn kinh tế hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau; các tổ chức, đơn vị có mối quan hệ là cơ sở thường trú và trụ sở chính của DN.

- Các giao dịch được áp dụng APA: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ trong quá trình kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (trừ các giao dịch liên quan đến hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của pháp luật về giá).

- Nếu đã nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho những năm áp dụng APA trước khi ký APA, người nộp thuế phải khai bổ sung khai quyết toán thuế TNDN để điều chỉnh thu nhập chịu thuế cho phù hợp với mức giá, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất sinh lời trong 30 ngày kể từ ngày APA được ký kết (trừ trường hợp đã có quyết định kiểm tra, thanh tra thuế).

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Thông tư 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa VN với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại VN quy định một số trường hợp bị từ chối áp dụng Hiệp định:

1. Người đề nghị đề nghị áp dụng Hiệp định đối với số thuế đã phát sinh quá ba năm trước thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định.

2. Khi mục đích chính của các hợp đồng hoặc các thỏa thuận là để được hưởng miễn hoặc giảm thuế theo Hiệp định.

3. Người đề nghị áp dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mà số thuế liên quan đến khoản thu nhập đó được đề nghị miễn, giảm theo Hiệp định. Trường hợp không được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ 06 /02/2014.

Hướng dẫn về thu nộp thuế TNCN đối với người lao động thuộc CAND, Bộ Quốc phòng

Tại Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA (có hiệu lực 07/02/2014) và Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP (có hiệu lực 12/02/2014) thì:

- Các khoản thu nhập từ hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo, tiền đi lại, tiền nhà ở, tiền ăn… không phải chịu thuế TNCN.

- Nếu trả thu nhập cho các cá nhân nằm ngoài tổ chức từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế với mức 10%.

Cho phép khấu trừ, hoàn thuế hóa đơn lập sai về hình thức

Theo Công văn 1781/BTC-TCT ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, sẽ vẫn khấu trừ, hoàn thuế cho DN nếu hóa đơn được lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định nhưng sai về “hình thức”.

Các trường hợp cụ thể như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống …

Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN sẽ có hiệu lực từ 15/02/2014 có một số điểm lưu ý:

- Đối với thu nhập từ chế biến, chế tạo sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không thuộc thu nhập được miễn thuế, HTX, DN phải hạch toán riêng phần này để xác định số thuế TNDN được miễn thuế.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập được miễn thuế được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí của hoạt động được miễn thuế với tổng chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở trong kỳ tính thuế.

- Các khoản chi bằng tiền mặt được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Chi thu mua một số loại hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê.

2. Chi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng.

3. Chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN.

Thẩm quyền quyết định phí, lệ phí của HĐND cấp tỉnh

Theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, từ 17/02, HĐND cấp tỉnh được phép tăng một số khoản phí, lệ phí tại địa phương nếu chỉ số giá tiêu dùng cả nước biến động trên 20%.

Mức thu tối đa đối với một số loại phí, lệ phí được quy định như sau:

- Phí giữ xe ban ngày tại các điểm của Nhà nước đầu tư: 2.000 đồng/lượt/xe đạp, 4.000 đồng/lượt/xe máy, 20.000 đồng/lượt/xe ô tô; tại đô thị loại đặc biệt thì tối đa là 40.000 đồng/lượt/xe ô tô.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 7.500.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại VN: 600.000 đồng/1 giấy phép cấp mới, 450.000 đồng/1 giấy phép cấp lại.

Đối với các loại phí, lệ phí mà Thông tư không quy định mức thu tối đa thì HĐND được phép quy định mức cụ thể cho phù hợp với địa phương mình.

Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ có hiệu lực từ 21/02/2014, theo đó:

- Đối tượng bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho các hoạt động cưỡng chế thuế. Chi phí cưỡng chế sẽ được tạm ứng trước từ ngân sách nhà nước. Mức tạm ứng không bị giới hạn (trước đây chỉ được tạm ứng không quá 30 triệu đồng).

- Bỏ các trường hợp được miễn, giảm chi phí cưỡng chế.

- Quy định trình tự cụ thể về thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông

Theo Thông tư 202/2013/TT-BTC, Cục Viễn thông chịu trách nhiệm  thực hiện việc thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông theo quy định  tại Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư này.

Việc quản lý sử dụng phí, lệ phí phải tuân thủ theo quy định sau:

- Lệ phí phân bổ kho số viễn thông thu được, cơ quan thu lệ phí nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được để lại 90% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 188/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Cục Viễn thông. Số phí thu được còn lại (10%) được nộp vào vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/12/2015.

- Thời gian kê khai và nộp phí sử dụng kho số viễn thông được thực hiện theo quý, chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo của quý phải kê khai, nộp phí. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp được phân bổ mã, số mới, phân bổ bổ sung từ quý nào thì việc kê khai và nộp phí được tính từ quý được phân bổ.

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản

Thông tư 204/2013/TT-BTC quy định phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản là 50.000 đồng/1 lần thu bao gồm: Cấp giấy chứng nhận chất lượng giống thủy sản (bao gồm cả động vật và thực vật); Cấp giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản; Cấp giấy chứng nhận chất lượng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản; Cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản đối với một (01) sản phẩm; Cấp giấy thay đổi thông tin của sản phẩm đã có trong danh mục (thay đổi các nội dung không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm); Cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực vật thủy sản; Lệ phí công nhận Tổ chức Chứng nhận.

Mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các TCKD dịch vụ Chứng khoán

Thông tư số 216/2013/TT-BTC sửa đổi điểm 5 Biểu phí hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán, như sau:

Từ ngày 15 tháng 02 năm 2014, mức thu phí dịch vụ bảo quản, giám sát tài sản của Quỹ đóng, Quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán (Dịch vụ bảo quản, giám sát tài sản của Quỹ mở thực hiện thu theo giá thỏa thuận) tối đa là 0,15% giá trị tài sản giám sát.

(T.H - tổng hợp)