Cán bộ ngành thuế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Quyết tâm triển khai các nhiệm vụ chính trị, ngay trong tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã ban hành  văn bản phát động chiến dịch thi đua liên tục và kéo dài trong suốt cả năm 2016 trong khối các Cục Thuế tỉnh, TP và khối Cơ quan Văn phòng Tổng cục Thuế, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Với phương châm: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2016”, toàn ngành đã đề ra 5 mục tiêu thi đua cao nhất, tổng quát và toàn diện nhất.

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho là 809.500 tỷ đồng, vượt tối thiểu 8% so với dự toán pháp lệnh được giao.

Thứ hai, phấn đấu 100% các Cục Thuế hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế giao; Các Vụ, đơn vị, Cục Thuế thực hiện tốt, kịp thời các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2016.

Thứ ba, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ tư, phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó ít nhất 70% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 100% tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

Để hiện thực hoá các mục tiêu này, Tổng cục Thuế đã xây dựng kết cấu phong trào thi đua theo 12 nội dung cụ thể, gắn với từng mảng công việc trọng tâm và các chức năng quản lý thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu từng đơn vị trong ngành tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đào tạo cán bộ làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.  

(PV)