Chi cục Thuế Khoái Châu hướng dẫn cấp mã số NPT

Chi cục Thuế Khoái Châu đã có văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn huyện nhằm hướng dẫn cấp mã số cho người phụ thuộc (NPT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, để kịp thời cấp mã số thuế cho người phụ thuộc, phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014, Chi cục Thuế huyện Khoái Châu hướng dẫn các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin người phụ thuộc

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (NPT) hoặc thông tin trên mẫu 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính (nếu có), Tổ chức chi trả (TCCT) thu thập thông tin của NPT khai vào Bảng kê 05-3/BK-TNCN. Trường hợp người phụ thuộc không có đầy đủ thông tin theo các quy định tại Bảng kê 05-3/BK-TNCN, TCCT hướng dẫn người nộp thuế bổ sung các thông tin còn thiếu để làm căn cứ cấp MST cho NPT.

- Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, rà soát thông tin về người phụ thuộc (bắt buộc có chứng minh thư đối với người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên).

Bước 2: TCCT tải các ứng dụng về cài đặt

- Trường hợp TCCT dùng một trong các phần mềm hỗ trợ kê khai (QT TNCN, HTKK, iHTKK) thì thực hiện như sau:

- Tổ chức chi trả tải các ứng dụng trên trang thông tin điện tử ngành thuế: http://www.gdt.gov.vn, http://www.tncnonline.com.vn, để được cung cấp Ứng dụng (QT TNCN, HTKK) và tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng.

Bước 3: Nhập thông tin người phụ thuộc

- TCCT thực hiện khai đầy đủ (100%) số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Bảng kê 05-3/BK-TNCN.

- Trường hợp TCCT có yêu cầu được cấp MST NPT trước khi nộp hồ sơ QTT TNCN năm 2014, nếu đã khai thông tin NPT vào Bảng kê 05-3/BK-TNCN thì có thể sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ bảng kê 05-3/BK-TNCN trên tờ khai 05/KK-TNCN” sang Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (16TH) để lấy dữ liệu gửi đến CQT đối với những NPT đã có đầy đủ thông tin.

- Trường hợp nếu chưa khai thông tin NPT vào Bảng kê 05-3/BK-TNCN thì TCCT có thể kê khai riêng vào bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh ( 16TH) và gửi thông tin về NPT đến Cơ quan Thuế (CQT).

- Trường hợp TCCT đã được cấp MST cho NPT theo hình thức gửi trước thông tin (không gửi cùng hồ sơ QTT TNCN năm 2014) thì khi gửi hồ sơ QTT TNCN năm 2014, để đảm bảo khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm, TCCT thực hiện tải thông tin từ dữ liệu phản hồi của Cơ quan thuế  thông qua chức năng “Tải bảng kê” trên màn hình chức năng Bảng kê 05-3/BK-TNCN của các ứng dụng hỗ trợ của Tổng cục Thuế ban hành năm 2015 để thực hiện lấy dữ liệu nộp kèm bộ hồ sơ QTT TNCN mà không cần phải khai lại đối với những NPT đã được cấp MST do gửi thông tin trước.

Bước 4: Kết xuất và gửi file

- Sau khi hoàn tất việc nhập liệu mẫu 05-3/BK-TNCN xong TCCT chọn “tính toán, kiểm tra và ghi”.

- Đơn vị tải dữ liệu từ bảng kê 05-3/BK-TNCN trên tờ khai 05/KK-TNCN sang Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (16TH)

- Đơn vị “kiểm tra, kết xuất” file dữ liệu theo định dạng xml.

- Cách thức gửi file dữ liệu qua đường internet thực hiện như sau:

+  Đối với các TCCT sử dụng phần mềm HTKK, QT TNCN sẽ gửi bản mềm dạng xml lên trang http://tncnonline,com.vn và đơn vị in bản giấy gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

+  Đối với các TCCT nộp hồ sơ khai thuế qua iHTKK: không cần in hồ sơ giấy.

+ Đối với các tổ chức chi trả không gửi được qua iHTKK và trang http://tncnonline,com.vn thì gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USD,CD).

Chi cục Thuế Khoái Châu lưu ý NNT, trong quá trình nhập liệu, trường hợp số chứng minh thư/số hộ chiếu hoặc thông tin trên giấy khai sinh của một số người phụ thuộc của người lao động trùng nhau và bị Ứng dụng từ chối cho nhập, thì TCCT cần liên hệ với người nộp thuế để kiểm tra và điều chỉnh ngay.

Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh” ( 01/01/năm sinh) của Ứng dụng.

Bước 5: Nhận kết quả cấp MST cho người phụ thuộc

CQT sẽ trả kết quả cấp MST NPT cho TCCT dưới dạng Bảng kê excel tại nơi mà TCCT gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh (http://tncnonline,com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn) với đầy đủ thông tin đã đăng ký và kèm theo thông tin MST NPT đối với trường hợp cấp thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp mã không thành công.

(T.H)