Chỉ được lựa chọn 1 thửa đất để được miễn, giảm thuế

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2872/TCT-CS trả lời công văn số 1161/CT-THNVDT ngày 7/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đối với người nộp thuế có nhiều thửa đất.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), tại điểm 1.2 Khoản 1 Điều 8 quy định phương pháp tính thuế thì trường hợp người nộp thuế có đất thuộc diện chịu thuế tại nhiều quận, huyện trong phạm vi một  tỉnh thì số thuế phải nộp được xác định cho từng thửa đất tại cơ quan Thuế nơi có đất chịu thuế.

Nếu người nộp thuế có thửa đất vượt hạn mức hoặc tổng diện tích đất chịu thuế vượt hạn mức tại nơi có quyền sử dụng đất thì phải kê khai tổng hợp tại cơ quan Thuế do người nộp thuế lựa chọn

Và tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 quy định nguyên tắc miễn, giảm thuế thì chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật thuế SDĐPNN. Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người nộp thuế đứng tên và lựa chọn.

Như vậy nếu người nộp thuế có nhiều thửa đất thì việc miễn, giảm thuế đối với đất ở chỉ được tính cho 1 thửa đất do người nộp thuế đứng tên và lựa chọn; hạn mức đất ở làm căn cứ xem xét mức miễn giảm là hạn mức đất ở tại địa phương nơi có thửa đất mà người nộp thuế đã lựa chọn.

(TH)