Chính sách thuế đối với khoản thu phí vệ sinh

Giải đáp vướng mắc của một số Cục Thuế, doanh nghiệp  liên quan đến thuế giá trị gia tăng hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải Bộ Tài chính ban hành Công văn 15510/BTC-TCT.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã hạch toán, tự chủ tài chính có thu phí vệ sinh hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thì đây là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước.

Khoản thu này là doanh thu của đơn vị, do đó, đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Trường hợp các Công ty môi trường đô thị tại các địa phương được Nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) giao cho việc thực hiện thu phí và các đơn vị này thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính và là một khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước thì số tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị và đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Công văn này được áp dụng từ 27/10/2014 và thay thế Công văn 11784/BTC-TCT ngày 22/08/2014 của Bộ Tài chính.

(T.H)