Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính cho biết, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được xác định là chuyển nhượng chứng khoán. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán.

Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế. Các trường hợp khác cá nhân đã nộp thuế 0,1% mà không có yêu cầu xác định lại thuế 20% trên thực lãi thì không phải quyết toán và được xác định là hoàn thành nghĩa vụ thuế.

(T.H)